Kako IAESTE funkcioniše?

Kako IAESTE funkcioniše?

Kako IAESTE funkcioniše?

Generalna konferencija IAESTE-a

Razmjena međunarodnih praksi vrši se na Generalnoj konferenciji IAESTE, koja je jedinstvena prilika za okupljanje članova i djelatnika IAESTE-a iz cijelog svijeta i kojom svake godine počinje ciklus međunarodne razmjene studenata. Tokom sedam dana, delegati nacionalnih komiteta razmjenjuju prakse sakupljene u svojim zemljama po principu reciprociteta, 1 : 1,  tj. broj primljenih studenata jednak je broju poslatih studenata.

Osnovni principi razmjene posredstvom IAESTE-a

Svi studenti u Crnoj Gori imaju pravo na razmjenu bez obzira na rasu, pol, vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Hronologija aktivnosti potrebnih za realizaciju prakse

  1. KONKURS – raspisuje IAESTE Crna Gora.
  2. STRANI JEZIK – Poznavanje stranog jezika je neophodan uslov za odlazak na praksu. Student prilaže spisak položenih ispita, ukoliko se traženi jezik nalazi na listi, ili prilaže neophodan sertifikat o poznavanju jezika.
  3. RASPODJELA PRAKSI – poslije Generalne konferencije IAESTE-a na kojoj se vrši razmjena praksi, slijedi raspodjela na kojoj kandidati, shodno svojoj poziciji na rang-listi biraju jednu od ponuda.
  4. SAKUPLJANJE DOKUMENTACIJE – kandidat koji je na raspodjeli odabrao određenu ponudu, dužan je da u propisanom roku dostavi IAESTE-u Crna Gora svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga aplikacija se prosleđuje IAESTE-u, odnosno poslodavcu zemlje u kojoj student treba da obavi svoju praksu.
  5. PRIPREMA ZA ODLAZAK – kada student dobije informaciju od IAESTE-a Crna Gora da je primljen na praksu, počinju pripreme oko organizovanja putovanja i regulisanja vize (ukoliko je potrebna). IAESTE Crna Gora pruža dodatnu pomoć, izdavanjem potrebnih dokumenata i davanjem informacija na osnovu iskustava iz prethodnih godina.
  6. PRAKSA – za vrijeme obavljanja prakse, student od poslodavca dobija novčanu nadoknadu, dovoljnu da pokrije osnovne troškove –  smeštaj, ishrana, gradski prevoz i džeparac. U većini zemalja IAESTE organizuje razne aktivnosti za studente na praksi.
  7. DOLAZAK KUĆI – nakon obavljene prakse, student treba da IAESTE-u Crna Gora dostavi izveštaj o obavljenoj praksi. Po povratku sa prakse, student dobija  standardan formular elektronskim putem,  koji mora biti vraćen popunjen u propisanom roku.